Archive

Archive for the ‘อำเภอจุฬาภรณ์’ Category

อำเภอจุฬาภรณ์

งขึ้นเป็นกรณี พิเศษ เนื่องในวโรกาสที่ประเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี ทรงมีพระชนอายุ ครบ 3 รอบ เปิดบริการราษฎรตั้งแต่วัน ที่ 7 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอจุฬาภรณ์