Archive

Archive for the ‘อำเภอฉวาง’ Category

วัดธาตุน้อย

วัดธาตุน้อย หรือวัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อ ท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง มีเนื้อที่ 46 ไร่ สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งนายกลับ งามพร้อม ถวายแด่พ่อท่านคล้าย ท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นใน ปี 2504 ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจำลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพียงแต่งย่อส่วนให้เล็กลงเป็นเจดีย์ ทรงลังกา ฐานด้านกวางด้านละ 27 เมตร สูง 70 เมตร องค์เจดีย์สีขาวเด่นส่วนปลียอดแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกทาสีขาว ช่วงกลางหุ้มโมเสด ช่วงยอดสุดหุ้มด้วยทองคำหนัก 400 บาท ขณะนี้สรีระพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ สถานที่นี้จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย คณะกรรมการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ได้จัดวัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์, พระเจดีย์, พระพุทธไสยาสน์, รอยพระพุทธบาท, พระกัจจายนะ และ พระกวนอิมโพธิสัตว์ เป็นต้น

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอฉวาง

อำเภอฉวาง

ประวัติความเป็นมา

คำ ว่า ” ฉวาง” ตามพจนานุกรมมี 2 ความหมาย ความหมายหนึ่งเป็นนามหมายถึง วิธี คิดเลขชั้นสูงของโบราณหนึ่งอย่าง อีกความหมายหนึ่งเป็นกริยาแปลว่า ขวาง โดย แยกตัวอย่างคำในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์มัทรีว่า ” อันว่าพยัคฆราชอันฉวางมรรคา พระมัทรี”
เมืองฉวางเป็นเมืองเก่าขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราชมาแต่โบราณ ในทำเนียบข้า ราชการเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งรัชกาลที่ 2 ใช้ร่วมกับคำว่า ฉวาง-ท่าชี-พด ชมโร ฉวางคือ ฉวางปัจจุบัน ท่าชีอยู่ท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ส่วนพุดชมโร คือ ทุ่งสงและเจ้าเมืองหรือนายที่มีบรรดาศักดิ์ เป็น หมื่น ได้แก่ หมื่นเพชรธานี ศักดินา 600 ซึ่งถือเป็นเมืองเล็กๆ เมือง หนึ่ง ของนครศรีธรรมราช
เมือ่มีการปรับปรุงการปกครองของประเทศใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ ปี 2439 เมืองนครศรีธรรมราช ก็ได้สถาปนาเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ ปกครอง และหลังจากที่ได้ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้อง ที่ ร.ศ.116 (พ.ศ.2441) แล้วก็เริ่มมีการจัดการปกครองในรูปของหมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ ขึ้น เมืองฉวางก็ได้สถาปนาเป็นอำเภอขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2443 โดยมีหลวงปรามประทุษราษฎร์ (เอียด ณ นคร) เป็นนายอำเภอคน แรก และมีนายอำเภอสืบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคือ ” นายอริยะ รังสิต สวัสดิ์” เป็นอันดับที่ 41
การตั้งที่ว่าการอำเภอฉวาง ได้มีการย้ายที่ตั้งหลายครั้งส่วนมากจะอยู่ตาม ริมแม่น้ำซึ่งอาศัยเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก เช่น คนตั้งอยู่บ้านในไร่ ตำบลนา แว ริมแม่น้ำตาปี เคยตั้งที่วังอ้ายล้อน ริมคลองคุดด้วน เคยตั้งที่ปากคลอง ลุง และได้ย้ายมาที่ตั้งปัจจุบันเมื่อ ปี 2458 เหตุผลที่ต้องย้ายที่ว่าการ อำเภอหลายครั้งก็เนื่องจากปัญหาถูกน้ำท่วมบ่อย

หมวดหมู่:อำเภอฉวาง