Archive

Archive for the ‘อำเภอชะอวด’ Category

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอชะอวด

ถ้ำวังนายพุฒ

อยู่ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณบ้านวังหอม ตำบลลานข่อย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถ้ำที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตาด้วยหินงอก หินย้อย ประดับประดา มีความกว้างประมาณ 100 เมตร ความยาว 400 เมตร และมีทางลอดทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ และมีลักษณะพิเศษคือ มีถ้ำขนาดเล็ก ๆ เป็นหลืบถ้ำอีกเป็นจำนวนมากเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนนับพัน ๆ ตัว สภาพป่ารอบบริเวณถ้ำก็ยังอุดมสมบูรณ์ ปากทางเข้าถ้ำก็เป็นลานหินกว้างรูปร่างแปลกตา

หมวดหมู่:อำเภอชะอวด

น้ำตกหนานสวรรค์

น้ำตกหนานสวรรค์

อยู่ ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากแหล่งน้ำซับบนเทือกเขาแดนนคร ตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

หมวดหมู่:อำเภอชะอวด

อำเภอชะอวด

อำเภอชะอวด เดิม อยู่ในความปกครองของอำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช    และได้ยก ฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2466  ดังปรากฏตามหลักฐานใน หนังสือ  ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 40 หน้า  110
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466 ในสมัยพระสุนทรวรนารถ (พร้อม ณ ถลาง)  เป็น นายอำเภอร่อนพิบูลย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน  เทพหัสดินทร์) เป็นผู้ว่า ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรี รา เมศร์ อุปราชปักษ์ใต้ อันเป็นสมัยระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อทำการป้องกันและปราบปราม    โจรผู้ร้ายเป็นส่วนใหญ่  มี ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  จำนวน 13 ราย  ต่อมา เมื่อวันที่ 1  มกราคม  2496  ได้มี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอชะอวด  จนถึงปัจจุบัน

หมวดหมู่:อำเภอชะอวด