Archive

Archive for the ‘อำเภอทุ่งสง’ Category

อำเภอทุ่งสง

อ.ทุ่งสง ตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ พ.ศ.1588 ปีมะเมีย
ขณะนั้นเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองร้าง เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้นใน
เมือง คนจึงอพยพหนีโรคระบาด ทิ้งเมืองไปอยู่ป่า ต่อมาเมื่อเจ้าศรีราชา บุตร
พระพนมวังและนางเผดียงทอง ได้เป็นเจ้าของเมืองนครศรีธรรมราช ได้ยก
ช้างม้าลี้พลมาจากเมืองเวียงสระ มาตั้งอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช จัดซ่อม
แซมบ้านเมือง พระบรมธาตุและวัดวาอารามและให้คนออกไปสร้างป่าเป็นนา
ในพื้นที่ตำบลชะมาย ในปัจจุบันเข้าใจว่าคงตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองมาตั้งแต่
สมัยนั้น ต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปลายสมัยอยุธยา พระยาสุธ
หทัยได้มาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และได้จัดการปกครองบ้านเมืองตั้ง
ข้าราชการ เมืองนครศรีธรรมราช ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ขึ้นครบตามตำแหน่ง
ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ.2354  พื้นที่อำเภอนี้เป็นแขวง แบ่งการปกครอง
เป็น 4 แขวง หรือ 4 ที่ มีนายปกครอง คือ
ขุนแก้ววังไกร  นายที่แก้วหนึ่ง
หมื่นอำเภอ       นายที่ทุ่งสงหนึ่ง
ขุนคำแพงธานี   นายที่ชะมายหนึ่ง
หมื่นโจมธานี      นายที่นาบอนหนึ่ง
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2439  มีการแบ่งการปกครองเป็นมณฑล เมือง อำเภอ
ตำบล หมู่บ้าน จึงได้รวมพื้นที่ 4 แขวง ข้างต้น และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้ง เป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ.2440 เรียกว่า อำเภอทุ่งสง แบ่งการปกครองเป็น 22 ตำบล
อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่กว้างขวางมาก ไม่สะดวกในการปกครอง ทางราชการ
จึงได้แยกตำบลลำทับไปอยู่ในการปกครองของ     อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และต่อมา เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้ตั้งอำเภอ
กิ่งอำเภอใหม่ แยกจากอำเภอทุ่งสง ตามลำดับ ดังนี้
อำเภอทุ่งใหญ่     เมื่อปี พ.ศ.2504
อำเภอนาบอน     เมื่อปี พ.ศ.2524
กิ่งอำเภอบางขัน  เมื่อปี พ.ศ.2527
ที่ตั้งชุมชนของอำเภอทุ่งสงในปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลปากแพรก
ส่วนท้องที่ตำบลทุ่งสง อยู่ในเขตอำเภอนาบอน ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร สาเหตุเช่นนั้นมีผู้เล่าว่า
เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชได้มีการสำรวจ เส้นทางรถไฟสายใต้ในชั้นแรก  ได้กำหนดแนวเส้นทางรถไฟผ่านท้องที่
อำเภอทุ่งสง และกำหนดตั้งสถานีชุมทางรถไฟในท้องที่ตำบลทุ่งสงชื่อว่า “ชุม ทางทุ่งสง” ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางรถไฟ ผ่านตำบลทุ่งสงมาผ่าน
ตำบลปากแพรก และกำหนดที่ตั้งชุมทางทุ่งสงไว้ในท้องที่ตำบลปากแพรก
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ชุมชนในตำบลปากแพรกจึงมีชื่อเรียกว่า “ทุ่งสง”

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอทุ่งสง