Archive

Archive for the ‘อำเภอนาบอน’ Category

น้ำตกคลองจัง

เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ไหลจากเทือกเขาเหมน เป็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์
การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง (ทางหลวงหมายเลข 401) ถึงสามแยกควนไม้แดง เลี้ยวเข้านาบอน (ทางหลวงหมายเลข 4230) ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอนาบอน

ยอดเขาพระสุเมรุ

ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นยอดเขาที่สูงสุดของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สูงประมาณ 1,307 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง อากาศหนาวเย็นลมพัดแรงและมีเมฆปกคลุมเกือบทั้งปี สภาพเป็นป่าดิบเขาต้นไม้มีลักษณะแคระลำต้นบิดงอ ชั้นเรือนยอดค่อนข้างอยู่ระดับเดียวกัน ความสูงประมาณ 3-5 เมตร พบมอส เฟิร์น รวมทั้งพืชอิงอาศัยหลายชนิด อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนใหญ่เป็นวงศ์ก่อ แดงเขา ทะโล้ บิโกเนีย และที่สำคัญคือ บัวเฉกใหญ่ พืชในตระกูล ขิง-ข่า นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆ โดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารพันธุ์คางกบใต้ ซึ่งเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นอีกด้วย

ยอดเขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เส้นทางการเดินทาง
การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ถึงที่สามแยกควนไม้แดง เลี้ยวเข้านาบอน ถนนหมายเลข นศ 2001 ระยะทาง 11 กม.ถึงน้ำตกคลองจัง สำหรับการเดินป่าเขาเหมนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน และช่วงเดินป่าคือเดือน ธันวาคม ถึงเมษายน

หมวดหมู่:อำเภอนาบอน

อำเภอนาบอน

ปรากฎตามทำเนียบ ข้าราชการเมืองนครฯ ครั้งรัชกาลที่ 2 ว่าในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเคย เป็นแขวง หรือที่เรียกว่า ” ที่นาบอน” มีนายที่ชื่อ ขุนโจมธานี รองนายที่ ชื่อ ขุนศักดิ์ ” ที่ทุ่งสง” มีนายที่ชื่อ หมื่นอำเภอ ซึ่งอยู่ในความปกครอง ของเมืองนครฯ ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ.2440 ได้มีการจัดการปกครองแผนใหม่ แขวงนา บอนและแขวงทุ่งสง ได้ตั้งขึ้นเป็นตำบลนาบอนและตำบลทุ่งสง ซึ่งอยู่ในเขตการ ปกครองของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งวัน ที่ 9 มิถุนายน 2518 จึงได้รวมพื้นที่ของตำบลนาบอน และตำบล ทุ่งสง รวม 2 ตำบล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรียกชื่อว่า “กิ่งอำเภอนาบอน”
ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามประกาศกระ ทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 ขณะนั้นยังมิได้ก่อสร้างที่ว่าการ อำเภอ ได้อาศัยเรือนแถวบ้านเลขที่ 210-211 หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอนของนาย ยศ พันธุ์พิพัฒน์ ใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ได้กระทำพิธิเปิดเมื่อวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2518 โดยนายจาด อุรัสยะนันท์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ประธานในพิธีนายชลิต พิมลศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ กล่าวรายงาน
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2520 ได้เกิดเพลิงไหม้ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ชั่วคราว จึงได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราวไปอาศัยทำงานที่โรงเรียนสห มิตรบำรุง(โรงเรียนราษฎร์)  ในหมู่บ้านเดียวกัน ตั้งแต่วัน ที่ 20 พฤษภาคม  2520 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2521  กระทรวง มหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้ทำการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ 1 หลัง บ้านพัก ข้าราชการปกครอง 3 หลัง  เป็นเงิน 1,011,500 บาท  ได้ดำเนินการก่อสร้างใน ที่ดิน ซึ่งนายบุญทอง  สันติกาญจน์ อุทิศให้เนื้อที่  25  ไร่ คิดเป็นเงิน ประมาณ 375,00  บาท  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2  ตำบลนาบอน  ได้ทำการก่อสร้างโดย บริษัท  มิตรไทย จำกัด  เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างและได้ดำเนินการสร้างเสร็จใน เดือนตุลาคม  2522  จึงได้ย้ายที่ทำการกิ่งอำเภอมาทำงานที่ที่ทำการอำเภอ ถาวร  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2522
กิ่งอำเภอนาบอนได้ยกฐานะเป็นอำเภอนาบอนตามพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอนาบอน  พ.ศ.  2524 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 98  ตอน ที่  115  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2524   และได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น
1.  เหตุร้าย  เมื่อแรกตั้ง  ได้อาศัยอาคารไม้ของคุณยศ  พันธุ์ พิพัฒน์  ซึ่งเป็นอาคารเรือนแถวสร้างด้วยไม้  2  ห้อง  โดยไม่ต้องเสียค่า เช่าแต่ประการใด   และอาคารนั้นก็ถูกเพลิงไหม้วอดวาย เมื่อ  9  พฤษภาคม  2520  ต้องย้ายที่ทำการเข้าไปอาศัยอยู่ในโรงเรียนสหมิตร บำรุง  รอจนอาคารหลังใหม่สร้างเสร็จจึงได้เข้าทำงานอย่างเต็มรูปแบบ  เมื่อ วันที่  14  พฤศจิกายน  2522
2.  อัคคีภัย  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2525  ที่ว่า การอำเภอนาบอนประสบอัคคีภัยอีกครั้งหนึ่ง  เอกสารของการศึกษานอกโรงเรียน ระบุไว้ว่า
” ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ยกกำลังเข้าโจมตีและเผาที่ว่า การอำเภอเสียหายหมดทั้งหลัง  ต่อจากนั้น  กระทรวงมหาดไทย  ได้อนุมัติงบ ประมาณให้สร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่  และได้ใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน นี้”

หมวดหมู่:อำเภอนาบอน