Archive

Archive for the ‘อำเภอร่อนพิบูลย์’ Category

อำเภอร่อนพิบูลย์

เป็นอำเภอหนึ่ง ใน จ.นครศรีธรรมราช  ในแผ่นดิน รัชกาลที่5  แห่งราชวงศ์จักรี  ได้ทรงจัด ระเบียบการปครองแผ่นดิน เป็นแบบเทศาภิบาล อำเภอร่อนพิบูลย์เป้นแขวงหนึ่งที่ จัดตั้งขึ้น ในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493  ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเขตการปกครอง จากแขวงเป็นอำเภอ
อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้ชื่อมาจาก”บ้านร่อน” ด้วยเหตุที่รรษฎรส่วนใหญ่มี อาชีพร่อนเร่ขาย เมื่อมีการจัดตั้งอำเภอขึ้น จึงได้ใช้ชื่อว่าอำเภอร่อน พิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ มีความหมายบ่งบอกถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วนสินแร่ ซึ่งเดิมที การทำเหมืองแร่ เป็นประเภทเหมืองขุดเจาะ

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอร่อนพิบูลย์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ร่อนพิบูลย์ (Ron Phibun) 16 หมู่บ้าน
2. หินตก (Hin Tok) 12 หมู่บ้าน
3. เสาธง (Sao Thong) 8 หมู่บ้าน
4. ควนเกย (Khuan Koei) 10 หมู่บ้าน
5. ควนพัง (Khuan Phang) 8 หมู่บ้าน
6. ควนชุม (Khuan Chum) 7 หมู่บ้าน
Advertisements