Archive

Archive for the ‘ไม่มีหมวดหมู่’ Category

เรือนรับรองเมืองนคร
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูล ทองสมัคร ซึ่งสร้างถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วยไม้ผลพื้นเมืองหลากชนิด และยังได้รับการตกแต่งด้วยไม้ประดับส่งให้เกิดความร่มรื่นโดยทั่วไป เรือนรับรองเมืองนครเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันพุธและเวลาที่พระราชวงศ์เสด็จประทับ
Advertisements

อำเภอช้างกลาง

อำเภอช้างกลาง ได้ รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ ช้างกลาง พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ต่อ นที่ 46 ก หน้าที่ 14 ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2550 และมีผลบังคับใช้เมื่อวัน ที่ 8 กันยายน 2550

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

อำเภอบางขัน

อำเภอบาง ขัน เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527  มีผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 3 นาย ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ เป็นอำเภอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535 มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ จนถึง ปัจจุบัน 10 นาย

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

อำเภอขนอม

เป็นเมืองเก่าแก่ ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ.1893 – 1912 ได้รับ การสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองในสมัย ร.5
มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2481 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2502

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

อำเภอพิปูน

อำเภอพิ ปูน ตามหลักฐาน เป็นอำเภอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2363 ปลายรัชกาลที่ 2 สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) ปรับปรุงหัวเมืองปักใต้เสีย ใหม่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการปกครองออกเป็น 4 หัวเมือง ใน เขตรับผิดชอบของกรมช้างกลาง คือ หัวเมืองฉวาง หัวเมืองกะเปียด หัวเมือง ละอาย  หัวเมืองพิปูน ในแต่ละเมือง มีตำบลในเขตรับผิดชอบ มีผู้ปกครอง มีวัด ประจำเมือง และระบุว่า วัดยางค้อม เป็นวัดประจำเมืองพิปูน
ในปี พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งมณฑล นครศรีธรรมราช ให้พระยาสุขุมนัยวิชิต (ปั้น สุขุม) เป็นข้าหลวง เทศาภิบาล ปกครองนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และหัวเมืองแขกทั้ง 7 ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติการปกครองท้อง ที่ ร.ศ.116 และ ร.ศ.117 (พ.ศ.2441 – 2442) ปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค จาก หัวเมือง แขวง เป็น เมือง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตำแหน่ง “นายที่” ก็เลิกไป กำหนดตำแหน่งใหม่เป็น ผู้ว่าราชการเมือง นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่ บ้าน อำเภอพิปูน ก็วิวัฒนาการมาจนถึงระยะหลัง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ ฉวาง เป็นตำบลใหญ่ที่มั่งคั่ง ก้าวหน้ากว่าหลายตำบลของอำเภอฉวาง อำเภอพิปูน มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอฉวาง ตั้งแต่พ.ศ. 2441 – 2442 จน ถึง พ.ศ.2515 นับเป็นเวลานานถึง 74 ปี จึงได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และได้ยก ฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในอีก 4 ปี ต่อมา คือ พ.ศ.2519 ตาม ประกาศพระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอพิปูน ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 8 กันยายน  2519

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่

อำเภอพรหมคีรี

ประวัติความเป็นมา

เดิมอยู่ในความ ปกครองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2517 กระทรวงมหาดไทย ลงวัน ที่ 9 สิงหาคม 2517 ประกาศให้ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ และตำบลอินคีรี และ ยกฐานเป็นกิ่งอำเภอ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอพรหมคีรี เมื่อวันที่ 13 กรกฏา คม 2524

หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่